Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SELÇUK KARABÜYÜK-BUTİKO SERAMİK (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 • KVK Kanunu’nun 5/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket; kişisel verilerinizi açık rıza vermiş olmanız halinde sizlere özel kampanya ve fırsatlardan haberdar olmanızın sağlanması, e- ticari ileti gönderilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2(c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması, ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz Şirket’imizin tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket; kişisel verilerinizi Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç denetim soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işleyebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki kişi gruplarına aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili banka ile paylaşılabilecektir.
 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile;
 • Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla mali müşavirlik ve hukuk büroları ve diğer danışmanlar ile paylaşılabilecektir.
 • Şirketimizin meşru menfaati kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iç denetim soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla grup şirketleri, arşiv firmaları, denetim şirketleri; sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

 • Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla fiziki ya da elektronik ortamda bizzat sizlerden ya da sizlerin Şirketimize iletilmesi amacıyla açık rıza verdiğiniz üçüncü kişilerden toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir; KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Silme ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sıralanan haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm ) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalın bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

SELÇUK KARABÜYÜK- BUTİKO SERAMİK

Uluönder Mah. Baksan 38. Blok Km. Evl. No: 4 Tepebaşı / Eskişehir

0222 231 81 22

0532 368 04 61

info@butikoseramik.com